Obowiązek informacyjny Data System Group

23 maj 2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy co następuje:

- Administrator Państwa danych

Administratorem  Państwa  danych  osobowych jest Data System Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa A. Baraniaka 88b, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460977, posiadająca NIP nr 7792361331; dane kontaktowe: tel. 61 62 63 000; adres e-maił: biuro@datasystem.pl w dalszej części informacji określana jako „Data System”.

- Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Data System ustanowiła inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: iodo@datasystem.pl.

- Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. realizacji zawartych z Państwem umów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku gdy współpracują lub współpracowali Państwo z Data System, lub
  2. realizacji obowiązków nałożonych na Data System odrębnymi przepisami prawa, przykładowo w zakresie rachunkowości lub rozliczeń podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w przypadku gdy dotyczy, lub
  3. marketingowych oraz handlowych, w szczególności do promocji produktów, usług oraz akcji marketingowych prowadzonych przez Data System, na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), o ile taka zgoda zostanie wyrażona.

- Profilowanie i monitorowanie Państwa aktywności na stronie internetowej www.datasystem.pl

Data System nie monitoruje Państwa aktywności na stronie internetowej www.datasystem.pl. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. 

- Odbiorcy Państwa danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub zależnie od potrzeb Administratora mogą być pracownicy i współpracownicy Data System, spółek powiązanych osobowo lub kapitałowo z Data System, kancelaria prawna oraz podwykonawcy Data System w zakresie  związanym z prowadzoną przez spółkę działalnością. Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.

- Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Okres przetwarzania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania umów do przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z podjętej współpracy, a także w okresie wynikającym z realizacji prawnych obowiązków spoczywających na Data System zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności w zakresie podatkowym czy rachunkowym. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych, o ile dotyczy będzie miało miejsce do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ustania celów marketingowych Data System.

- Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych przez Data System

Posiadają   Państwo prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, przykładowo gdy stwierdzą Państwo nieaktualność czy błędy w Państwa danych. Mają Państwo również prawo do żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w sytuacji gdy dane są przetwarzane na  podstawie Państwa  zgody.  Data System może jednak dalej przetwarzać Państwa dane w celach, które nie są objęte Państwa zgodą (na potrzeby zawartych umów) lub gdy wymaga tego przepis prawa.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza zasady RODO. Organem nadzoru jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 r. organem nadzoru jest Główny Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwi zawarcie i/lub realizację zawartej z Państwem umów. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Data System udzielonej wyłącznie w celu marketingowym może nastąpić poprzez przesłanie przez Państwa na adres: biuro@datasystem.pl oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Bezpieczeństwo danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Data System za pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych danych, cykliczne zmiany haseł dostępów) oraz poza systemem komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Data System wśród certyfikowanych dostawców e-TOLL

2 cze 2021

Firma Data System uzyskała certyfikację Krajowej Administracji Skarbowej do obsługi systemu e-TOLL dla czterech urządzeń lokalizacyjnych.

czytaj więcej >

Pobierz nową aplikację mobilną DS Locate!

4 mar 2021

Od niedawna dostępna jest bezpłatnie, zupełnie nowa aplikacja mobilna DS Locate. Tym samym wycofujemy aplikację DS Car Spy.

czytaj więcej >

Zostań Partnerem Data System! Polecaj nasze usługi i otrzymuj prowizję.

13 paź 2020

Niedawno uruchomiony Program Partnerski Data System Group zrzesza szeroką grupę firm zajmujących się flotami samochodowymi.

czytaj więcej >

DS centrala
Data System Group
ul. abpa A. Baraniaka 88 B
61-131 Poznań | Polska

biuro@datasystem.pl
Sklep
Produkty
Regulamin usługi DSLocate